Ginheimer, en dampdreven skjekte som ble brukt på Vasstøvatnet til sleping av tømmer og lasteprammer. Båten ble oppkalt etter Egelands Verks grunnlegger; sekretær Christian Albert Ginheimer. Han var en meget god venn av generalauditør Frantz Henrik Schade, som bla. anla Dikemark Jernverk.
Niels Mortensen Leuch kom inn i bergverksdrifta som forvalter på Dikemark Jernverk i 1699. Dikemark Jernverk var anlagt av generalauditør Frantz Henrik Schade i 1697. På grunn av kapitalmangel overtok Staten driftsprivilegiet i 1705 fordi tienden ikke var betalt på 6 år. Schade hadde imidlertid vært meget tilfreds med Niels Mortensen og skaffet ham derfor en ny stilling som forvalter på Egelands Jernverk i Gjerstad ved Risør. Dette jernverket var anlagt av Schades gode venn Albert Ginheimer. Som forvalter hadde han en utstrakt myndighet både over den daglige drift og ved omsetningen av det ferdige produkt.

I 1716 avsluttet han en leveransekontrakt med Staten på 1600 rdl., og det på en tid da de fleste bønder i området rundt verket nektet å levere kull. Under slike forhold avhang mye av forvalterens dyktighet, konduite og rettskaffenhet, og disse egenskaper ville ingen frakjenne ham. Imidlertid førte bøndenes vegring når det gjaldt levering av kull til at jernverket rett som det var måtte stanse driften. Da Ginheimer kom opp i fortvilte affærer med til dels ansvarløse og uhederlige bergverksspekulanter, endte det med at han måtte gå fra Egelands Jernverk i 1720.